Sabatay Sevi kimdir aslen nereli? Sabetay Sevi mezarı nerede? Sabetay Sevi olayı nedir? Sabatay Sevi, 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış olan bir dini liderdir. İzmir'de doğmuş ve genç yaşlarda dini eğitim almıştır. 1648 yılında 22 yaşındayken Mesih olduğunu iddia etmiş ve bu iddiası büyük yankı uyandırmıştır.

SABATAY SEVİ KİMDİR ASLEN NERELİ?

Sabatay Sevi, 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu topraklarında, İzmir Agora'da doğmuş olan bir Yahudi dini lideridir. 22 yaşındayken Mesih olduğunu iddia etmiş bir din adamıdır.

Doğduğu ev hala İzmir'in eski Yahudi mahallesinde bulunmaktadır. Genç yaşlardan itibaren dini ve mistik eğitim almış, şehrin önde gelen hahamlarından Yosef Escapa'dan dersler almıştır. Onsekiz yaşında hahamlık icazeti almış, ancak hahamlık yapmayı tercih etmemiş ve mistik konulara odaklanmıştır. Okudukları ona yüzyıllardır beklenen Mesih olduğuna inandırmış, 1648 yılında İzmir'de Mesih olduğunu ilan etmiştir.

Sabetay Sevi, haham olarak sinagoglarda etkili konuşmalar yapmış ve taraftarlarını her geçen gün artırmıştır. Avrupa'dan Yemen'e, Kuzey Afrika'dan Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyada insanlar arasında dalgalanmalar ve etkileşimler yaşanmıştır. Bu, Yahudiliğin resmi görüşünden saparak yeni ve radikal bir akımın doğmasına neden olmuştur.

Bu akım, Hristiyanlar arasında ilgi çekmiş, Müslümanlar arasında ise ciddi tartışmalara yol açmıştır. İnsanlar Sabetay Sevi'ye tapmaya, sinagoglardaki konuşmalar sonrası taşkınlıklar yapmaya başlamıştır. Herkes, nelerin olabileceğini kestirememekteydi. Sabetay Sevi ve taraftarları, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'a doğru yürümeye başladılar. Bu olayın ardından Sabetay Sevi tutuklandı ve yargılandı.

Sultan Dördüncü Mehmet, uzun süren yargılamayı gizlice takip etti. Yargılamanın sonunda Sabetay Sevi'ye iki seçenek sunuldu: Mesih iddialarını terk ederse ölüme mahkum edilecekti; ancak Müslümanlığı kabul ederse hayatı bağışlanacaktı. Sevi, "Bu can bu bedende olduğu sürece Müslüman'ım." dedi ve Aziz Mehmet Efendi adını aldı. Bazı taraftarları bu kararı kabul etmedi ve intihar etti. Ancak çoğunluk Müslümanlığı kabul etti. Mesih, kendisini kurtarabilmek için dinini değiştirmişti. Bir süre sonra taraftarlarının intiharlarını durdurmak ve insanları çekmek için farklı bir yaklaşım benimsedi. Cübbesinin içine bir kuş yerleştirip topluluğunun önünde cübbesini açarak kuşun uçmasına izin verdi ve "Can bedenden çıktı." diyerek eski dinine geri döndüğünü ima etti.

SABETAY SEVİ MEZARI NEREDE?

Sabetay Sevi ve yandaşlarına, dönme veya avdeti denir. Bunlar, dinlerinden döndükleri için bu adları almışlardır. Ancak, görünüşte Müslüman gibi davransalar da gerçekte Musevilik inancını sürdürmüşlerdir. Bu durum, otoritelerin dikkatinden kaçmaz. 1676 yılında, Arnavutluk'a sürgün edilirler ve Sabetay Sevi, aynı yıl Arnavutluk'ta vefat eder.

Sabetay Sevi'nin ölümünden önce, kendisini ziyarete gelen bir müridine, "Artık herkes evine dönsün" dediği rivayet edilir. Sabatay Sevi, 1676 yılında hayatını kaybeder. Ancak bazı taraftarlarına göre, deniz kıyısındaki bir mağaraya girerek gözden kaybolmuş ve bu nedenle ölmediği, tamamlanmamış bir misyonu olduğu inancıyla beklenmeye başlanmıştır. Mezarının Arnavutluk'taki Berat kasabasında olduğu söylenmişse de büyük olasılıkla Ülgün'de 1900'lü yıllara kadar Aziz Mehmed Efendi'ye atfedilen bir türbededir. Diğer bir görüşe göre mezarı doğduğu İzmir'e nakledilmiştir. Sabetay Sevi'nin ölümünden sonra mirası devam etmiş, özellikle Selanik'te toplanan inananları, eşi Ayşe'nin kardeşi Yakub Çelebi etrafında bir araya gelmiştir. Ancak daha sonra liderlik anlaşmazlıkları yüzünden önce ikiye, ardından üçe bölünmüşler ve Yakubiye, Karakaşlar ve Kapancılar olarak adlandırılmışlardır, ve bu gruplar dönme, avdeti veya Selanikliler olarak anılmışlardır.

Hamza Turhan Ayberk kimdir kaç yaşında? Hamza Turhan Ayberk aslen nereli? Hamza Turhan Ayberk kimdir kaç yaşında? Hamza Turhan Ayberk aslen nereli?

SABETAY SEVİ OLAYI NEDİR?

Sabetay Sevi Olayı, 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan ve Sabatay Sevi adlı bir Yahudi dini liderin ortaya çıkışıyla ilgili bir olaydır. Sabatay Sevi, 1648 yılında İzmir'de doğmuş ve 22 yaşında Mesih olduğunu iddia etmiştir. Bu iddiası, dönemin Yahudi topluluğu arasında büyük yankı uyandırmıştır.

Sabatay Sevi, Mesih olduğunu ilan ettiğinde birçok Yahudi tarafından kabul edilmemiş, ancak bazıları tarafından büyük bir takipçi kitlesi oluşturmuştur. İnançları ve davranışları, Yahudi topluluğunda büyük bir dalgalanmaya neden olmuştur. Sabatay Sevi ve taraftarları, Osmanlı İmparatorluğu'nda dolaşarak Mesih olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

Ancak Sabatay Sevi, İstanbul'a geldiğinde tutuklanmış ve Sultan Dördüncü Mehmet tarafından yargılanmıştır. Yargılamanın sonucunda, Sabatay Sevi'ye iki seçenek sunulmuştur: Mesih iddialarından vazgeçerse ölüme mahkum edilecektir veya Müslümanlığı kabul ederse hayatı bağışlanacaktır. Sabatay Sevi, Müslümanlığı kabul etmiş ve Aziz Mehmet Efendi adını almıştır.

Bu olay, dönemin Yahudi topluluğu üzerinde büyük bir etki yaratmış ve Sabataycılık olarak bilinen yeni bir inanç akımının doğmasına neden olmuştur. Sabatay Sevi'nin dönüşümü ve takipçilerinin tepkisi, tarihsel olarak önemli bir olay olarak kabul edilir.

Editör: Haber Merkezi