"Kurtuluş Savaşı'nın önemli olaylarının kronolojisi, Mondros Mütarekesi ile başlayarak Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesinden, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanına kadar olan dönemde gerçekleşen önemli gelişmeleri içermektedir. Sınıflandırmada, I. Dünya Savaşı'nı kazanmış Müttefik güçlerin ortak eylemleri ile Müttefikler grubu içinde yer alan her bir ülkenin giriştiği eylemleri ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır."

İlk cemre havaya düştü! Cemre nedir, ne demek? İlk cemre havaya düştü! Cemre nedir, ne demek?

ANLAŞMALARIN KRONOLOJİK SIRALAMASI NASIL? ANLAŞMALARIN TARİHİ SIRALAMASI!

 • Mondros Mütarekesi/Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması    30 Ekim 1918
 • Musul’un İngilizler tarafından işgâli    3 Kasım 1918
 • İtilaf Kuvvetleri’nce Çanakkale Boğazı’nın işgali    8 Kasım 1918
 • İskenderun’un İngilizler tarafından işgali    9 Kasım 1918
 • Urfa, Maraş ve Antep’in Fransızlar tarafından işgali    9 Kasım 1918
 • İtilâf kuvvetlerince İstanbul’un işgali    13 Kasım 1918
 • Millî Kongre Cemiyeti’nin kuruluşu    29 Kasım 1918
 • Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi’nin kurulması    2 Aralık 1918
 • İzmir Müdafa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti’nin kurulması    2 Aralık 1918
 • Osmanlı Mebusan Meclisi’nin feshi    21 Aralık 1918
 • Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’nin kurulması    12 Şubat 1919
 • Paris Sulh Konferansı’nda İzmir’in Yunanlılar’a verilmesi kararının alınması        30 Mart 1919
 • Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Komutanlığı Kıtaat Müfettişliği’ne atanması        6 Mayıs 1919
 • Redd-i İlhak Cemiyeti’nin kuruluşu    14 Mayıs 1919
 • İzmir’in Yunan kuvvetlerince işgal edilmesi    15 Mayıs 1919
 • Hasan Tahsin (Osman Nevres) Bey’in Yunanlılar’a ilk kurşunu sıkması ve şehit düşmesi    15 Mayıs 1919
 • Mustafa Kemal Paşa ve kurmay heyetinin Samsun’a çıkması    19 Mayıs 1919
 • Mustafa Kemal Paşa’nın Amasya’ya geçişi    13 Haziran 1919
 • Amasya Genelgesi’nin yayınlanması    22 Haziran 1919
 • Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümeti’nce görevlerinden azledilmesi    24 Haziran 1919
 • I. Balıkesir Kongresi    26 Haziran 1919
 • Erzurum Kongresi’nin toplanması    23 Temmuz-7 Ağustos 1919
 • I. Nazilli Kongresi’nin toplanması    4 Ağustos 1919
 • Sivas Kongresi’nin toplanması    4-12 Eylül 1919
 • Karakol Cemiyeti’nin kuruluşu    19 Kasım 1919
 • Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya gelişi    27 Aralık 1919
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması    12 Ocak 1920
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı Millî’nin kabulü    28 Ocak 1920
 • Maraş’ın kurtuluşu    12 Şubat 1920
 • İstanbul’un İtilaf kuvvetlerince işgali    16 Mart 1920
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin çalışmalarını erteleme kararı alması    18 Mart 1920
 • Mustafa Kemal Paşa’nın yeni bir seçim talimatını vali ve mutasarrıflara yollaması    19 Mart 1920
 • Fransız kuvvetlerinin Urfa’yı terk etmesi    10-11 Nisan 1920
 • TBMM’nin Ankara’da toplanması    23 Nisan 1920
 • TBMM Hükümeti’nin Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında kurulması    3 Mayıs 1920
 • Gümrü Antlaşması’nın imzalanması    2-3 Aralık 1920
 • I. İnönü Savaşı    10-11 Ocak 1921
 • Londra Konferansı’nın toplanması    21 Şubat 1921
 • Moskova Antlaşması’nın imzalanması    16 Mart 1921
 • II. İnönü Savaşı    23 Mart – 1 Nisan 1921
 • Sakarya Savaşı    23 Ağustos-13 Eylül 1921
 • Kars Antlaşması’nın imzalanması    13 Ekim 1921
 • Ankara İtilâfnamesi’nin imzalanması    20 Ekim 1921
 • Fransız kuvvetlerinin Antep’i terk etmeleri    25 Mart 1921
 • Büyük Taarruz’un başlaması    26 Ağustos 1922
 • Dumlupınar Zaferi    30 Ağustos 1922
 • Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması    11 Ekim 1922
 • Lozan Konferansı’nın başlaması    20 Kasım 1922
 • Lozan Antlaşması’nın imzalanması    25 Temmuz 1923
 • Ankara’nın başkent olması    13 Ekim 1923
 • Cumhuriyet’in ilânı    29 Ekim 1923
 • Hilâfet’in kaldırılması    3 Mart 1924
 • Anayasa’nın kabulü    20 Nisan 1924
 • Şapka ve kıyafet inkılâbı ile ilgili kanunun kabulü    25 Kasım 1925
 • Milâdî takvimin kabulü    26 Aralık 1925
 • Türk Medenî Kanunu’nun kabulü    17 Şubat 1926
 • Beynelmilel rakamların kabulü    24 Mayıs 1928
 • Türk Ceza Kanunu’nun kabulü    1 Temmuz 1928
 • Harf İnkılâbı    3 Kasım 1928
 • Türk Tarih Tetkik Cemiyeti’nin kuruluşu    15 Nisan 1931
 • Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kuruluşu    12 Temmuz 1932
 • İstanbul Üniversitesi’nin kuruluşu    1 Ağustos 1933
 • Türk kadınına seçilme hakkının tanınması    11 Kasım 1934
 • Soyadı Kanunu’nun kabulü    26 Haziran 1934
 • Mustafa Kemal Paşa’ya “Atatürk” soyadının verilmesi    24 Kasım 1934
 • Hafta sonu tatilinin Pazar gününe alınması        1922
Editör: Yağmur Sezgin