Ders içeriği, hukukun temel kavramlarından başlayarak, hukuki süreçleri ve dava oluşturma aşamalarını detaylı bir şekilde ele alacak. Öğrenciler, belirlenen dava konuları üzerinde çalışarak, mahkeme ortamını simüle edecek ve dava sürecini uygulamalı olarak öğrenecekler. Bu uygulamalı öğrenme yöntemi, öğrencilerin hukuk sistemine ve yasal prosedürlere daha derinlemesine vakıf olmalarını sağlayacak. Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun işleyişini pratik bir şekilde deneyimleterek, hukuk alanına olan ilgiyi artırmak ve temel hukuk bilgisini güçlendirmek. Bu ders kapsamında öğrenciler, gerçek dünya örneklerini inceleyerek hukukun günlük yaşamdaki rolünü anlamalarına olanak sağlayacaklar. Bu da öğrencilerin yasal bilgi ve becerilerini geliştirirken, aynı zamanda toplumsal sorunları analiz etmelerine ve çözüm üretmelerine yardımcı olacak.

Uşak'ta 16 milyon yıllık 2 ağaç fosili bulundu Uşak'ta 16 milyon yıllık 2 ağaç fosili bulundu

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen "temel hukuk bilgisi" dersi müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı. Lise 10, 11 ve 12. sınıflar için haftada 2 saat olarak planlanan bu ders, seçmeli dersler arasına alındı ve toplamda 72 saatlik bir öğretim programını içeriyor.

"Temel hukuk bilgisi" dersi, öğrencilere hukuk okuryazarlığı becerilerini kazandırmayı amaçlıyor. Ders müfredatında, öğrencilerin haklarını koruma ve hak arama konusunda ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri, değer ve tutumları öğrenmeleri hedefleniyor. Aynı zamanda, öğrencilerin hukuk alanına dair farkındalık kazanmaları, hukuki sorgulama yapabilme yeteneklerini geliştirmeleri ve bu kazandıklarını günlük hayatlarına aktarabilmeleri öngörülüyor.

Dersin içeriği, öğrencilere hukukun temel kavramlarından başlayarak, hukuk sistemini anlama, dava oluşturma süreçlerini ve yasal prosedürleri öğretmeyi hedefliyor. Bu dersin amacı, öğrencilerin hukuki düşünme becerilerini geliştirmek ve günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri hukuki meseleleri anlayıp çözebilmelerine yardımcı olmak. Bu sayede, öğrencilerin hukuk sistemine olan ilgisi artacak ve toplumsal sorunlara hukuki açıdan bakabilme yetenekleri gelişecektir.

MEB'den lise öğrencilerine yönelik yeni kararıı

DERSİN KAPSAMI VE AMACI

Bu ders, öğrencilere temel hukuki kavramlar ve süreçlerle ilgili bilgi, beceri ve anlayış kazandırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, toplumsal sorumluluk bilinci, sosyal sorunlara duyarlılık, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti kurallarını benimseme, adalet ve hakkaniyet anlayışı, etik değerlere sahip olma gibi unsurları öğrencilere aşılamayı amaçlıyor.

Öğrencilerin çağın sosyal, ekonomik, politik ve hukuki sorunları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu doğrultuda olaylara disiplinler arası bir bakış açısıyla yaklaşmaları hedefleniyor. Ayrıca, öğrencilere sosyal alanlarda kolektif çalışma becerisi kazandırılması, toplumsal hayatta etik değerlere uygun davranışlar sergileme, devlet ile toplum, devlet ile birey ve bireyler arasındaki hukuki ilişkileri analiz edebilme yetenekleri kazandırılacak. Bu sayede, öğrenciler hukuki bilgi ve becerilerini günlük yaşamlarında kullanabilecekleri bir perspektifle geliştirecekler.

"UYAP VATANDAŞ PORTALI" DA ÖĞRETİLECEK

"Haklarımızı, borçlarımızı ve yükümlülüklerimizi biliyor muyuz?" adlı ünite, hukukun kaynaklarına, hak ve borç kavramlarına, hakların ve borçların kaynaklarına dair örneklerle detaylı bir açıklama sunacak. Bu ünite, "iyi niyet" ve "dürüstlük" kuralları üzerinden çıkarımlarda bulunarak, hakların sınıflandırılmasını, hangi şartlar altında sınırlandırılabileceğini anlatacak. Ayrıca, borç ilişkisinin unsurlarını tanımlayacak ve bu unsurlar arasındaki ilişkiyi açıklayacak. Borç ilişkisinin sonlanmasına sebep olan unsurlara ve farklı sözleşme türlerine de bu ünite kapsamında değinilecek.

"Haklarımızı koruyabiliyor muyuz?" başlıklı ünite, adli ve idari mercilerin tanımlarından başlayarak, ihbar ve şikayet süreçlerini, ceza davalarında işlem örneklerini detaylandıracak. Aynı zamanda, mahkemelerde dava açma süreci ve farklı dava türleri üzerinde durulacak. Vekaletname ve vasiyet türleri, adli yardım hizmetleri, UYAP Vatandaş Portalı, arabuluculuk ve uzlaştırma kavramları ile Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru gibi konular da bu ünite içerisinde ele alınacak. Bu konular örneklerle desteklenerek öğrencilere daha somut bir anlayış kazandırılacak.

FARAZİ DAVA UYGULAMALARI ANLATILACAK

"Farazi dava uygulamasına sen de katılır mısın?" ünitesi, öğrencilerin kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında belirlenmiş dava konuları hakkında dava dosyası hazırlamalarını ve bu konuları canlandırmalarını içeriyor. Bu dersler, öğrencilere hukuk sistemine farklı ve adil bir bakış açısı geliştirme fırsatı sunacak. Öğrenciler, belirli hukuk alanlarındaki dava senaryolarını inceleyecek, bu konularda dava dosyaları oluşturacak ve gerçek hayata benzer durumları canlandıracaklar. Bu sayede, öğrenciler hukuki sorunları farklı açılardan ele alma ve adil çözümler bulma becerilerini geliştirecekler.

Editör: Yağmur Sezgin